W Dz.U. z 24 lutego 2017 r. pod poz. 354 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15 lutego 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej, i rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.

Dotyczy to wzoru formularza ORD-HZ(4).

Rozporządzenie obowiązuje od 1 marca 2017 r.