W Dz.U. z 8 marca 2017 r. pod poz. 494 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 14 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Rady do Spraw Muzeów i Miejsc Pamięci Narodowej (dalej: rady), sposobu powoływania jej członków oraz Przewodniczącego.

Rada wyraża opinie w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie muzealnictwa poprzez:

 1. opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących muzeów;
 2. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących wykonywania przez muzea zadań ujętych w przepisach ustawy o muzeach i zadań ujętych w ich statutach, obejmujących ochronę i udostępnianie zbiorów;
 3. działalność naukowo-badawczą, edukacyjną, wydawniczą i wystawienniczą;
 4. wyrażanie opinii w sprawach dotyczących:
  • rad powierniczych w muzeach państwowych i samorządowych,
  • muzealiów muzeów państwowych i samorządowych.

Rada wyraża opinie w sprawach zarządzania, finansowania oraz polityki kulturalnej w zakresie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, w tym pomnikami zagłady poprzez:

 1. opiniowanie:
  • projektów aktów normatywnych dotyczących miejsc pamięci narodowej, w tym pomników zagłady,
  • inicjatyw, dotyczących terytorium RP i zagranicy, w zakresie sprawowania opieki nad miejscami pamięci narodowej oraz trwałymi upamiętnieniami faktów, wydarzeń i postaci z nimi związanymi, a także w sprawach dokonywania trwałych upamiętnień;
 2. wyrażanie opinii:
  • w sprawach stanu opieki nad pomnikami zagłady oraz muzeami walk i martyrologii,
  • na temat wykonywania umów międzynarodowych dotyczących miejsc pamięci narodowej, w tym grobów i cmentarzy wojennych.

Poza tym, rozporządzenie wprowadza następujące zasady dotyczące powoływania członków rady i zwoływania jej posiedzeń:

 • MKiDN — nie później niż na miesiąc przed upływem kadencji rady — wskazuje 10 kandydatów na członków rady, w tym 3 kandydatów reprezentujących muzea martyrologiczne, spośród osób wyróżniających się wiedzą merytoryczną i osiągnięciami zawodowymi oraz dorobkiem w zakresie działalności muzealniczej lub w zakresie spraw związanych z miejscami pamięci narodowej, niezbędnymi do pełnienia funkcji członka rady;
 • przedstawiciele muzeów rejestrowanych wybierają ze swego grona na zjeździe muzeów rejestrowanych 11 kandydatów na członków rady w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów; zjazd muzeów rejestrowanych zwołuje MKiDN nie później niż 3 miesiące przed upływem kadencji rady;
 • każde muzeum rejestrowane deleguje jednego przedstawiciela na zjazd muzeów rejestrowanych; delegata powinno wybrać zwołane przez dyrektora muzeum zebranie wszystkich pracowników muzeum, spośród jego pracowników; delegat powinien spełniać wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania stanowisk, o których mowa w art. 32a ustawy o muzeach, tj. kustoszy, adiunktów i asystentów;
 • pierwsze posiedzenie rady zwołuje MKiDN nie później niż 3 tygodnie po powołaniu wszystkich członków rady;
 • przewodniczącego rady wybiera rada spośród swoich członków na pierwszym posiedzeniu w głosowaniu tajnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy składu rady.

Rozporządzenie obowiązuje od 23 marca 2017 r.