W Dz.U. z 6 kwietnia 2017 r. pod poz. 729 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa.

Rozporządzenie określa szczegółowy sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego oraz prawami na dobrach niematerialnych, ich sprzedaży, dzierżawy, najmu, przekazywania i darowizny, a także likwidacji przez organy administracji publicznej oraz kierowników jednostek.

Rozporządzenie dotyczy m.in.:

  • zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego;
  • zbędnych praw na dobrach niematerialnych;
  • zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego;
  • składników o znacznej wartości, tj. wartości przekraczającej 24 000 zł.

Rozporządzenie obowiązuje od 7 kwietnia 2017 r.