W Dz.U. z 18 marca 2017 r. pod poz. 579 opublikowano Ustawę z 13 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy — Prawo o zgromadzeniach.

Ustawa wprowadza zasady postępowania w sprawie zgromadzeń organizowanych cyklicznie, tj. takich, które:

  • organizuje ten sam organizator w tym samym miejscu lub na tej samej trasie co najmniej 4 razy w roku według opracowanego terminarza lub co najmniej raz w roku w dniach świąt państwowych i narodowych;
  • odbywały się w ciągu ostatnich 3 lat, chociażby nie w formie zgromadzeń, i miały na celu w szczególności uczczenie doniosłych i istotnych wydarzeń dla historii RP.

Organizator może zwrócić się z wnioskiem do wojewody o wyrażenie zgody na cykliczne organizowanie takich zgromadzeń.

Wniosek ten:

  • składa się do wojewody nie później niż na 7 dni przed planowaną datą pierwszego z cyklu zgromadzeń;
  • powinien zawierać uzasadnienie celu cyklicznego organizowania zgromadzeń ze wskazaniem liczby i terminarza ich organizacji.

Wojewoda wydaje decyzję w zakresie zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń nie później niż na 5 dni przed planowanym terminem pierwszego z cyklu zgromadzeń. W decyzji bierze on pod uwagę w szczególności okoliczność wcześniejszego organizowania zgromadzeń przez wnioskodawcę oraz cel cyklicznego organizowania zgromadzeń.

Jednocześnie z wydaniem decyzji wojewoda udostępnia na stronie w BIP informację o miejscu i terminach cyklicznych zgromadzeń oraz powiadamia o wydaniu decyzji organ gminy, na terenie której ma się odbyć zgromadzenie cykliczne. Istotne jest, że jeśli wojewoda wyda zgodę na odbycie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w których miało się odbyć inne zgromadzenie, wówczas organ gminy, w ciągu 24 godzin od otrzymania wspomnianej informacji wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia. Może to nastąpić najpóźniej na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia. W przypadku gdy organ gminy nie wykona tego obowiązku, wojewoda wyda niezwłocznie zarządzenie zastępcze o zakazie zgromadzenia.

Wojewoda wydaje też decyzję o cofnięciu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń:

  • na wniosek organizatora;
  • jeżeli co najmniej dwukrotnie, w terminach określonych w terminarzu nie zostały one zorganizowane (nie dotyczy to sytuacji, gdy zgromadzenie nie mogło zostać zorganizowane z przyczyn niezależnych od organizatora).

Na podstawie jednej decyzji o wyrażeniu zgody na cykliczne organizowanie zgromadzeń zgromadzenia te mogą odbywać się w okresie nie dłuższym niż 3 lata od przeprowadzenia pierwszego z cyklu zgromadzeń.

Zgodnie z przepisem przejściowym do zgromadzeń, o których organizacji wniesiono zawiadomienia przed 2 kwietnia 2017 r. i które mają odbyć się w tym samym miejscu i czasie co zgromadzenia cykliczne, stosuje się przepisy, zgodnie z którymi wojewoda wyda zgodę na odbycie zgromadzenia cyklicznego w miejscu i czasie, w których miało się odbyć inne zgromadzenie. Organ gminy wydaje wówczas w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji decyzję o zakazie zgromadzenia. Jeżeli organ gminy nie wyda decyzji, wojewoda wyda niezwłocznie zarządzenie zastępcze o zakazie zgromadzenia.

Ustawa obowiązuje od 2 kwietnia 2017 r.