W Dz.U. z 3 kwietnia 2017 r. pod poz. 709 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 23 marca 2017 r. w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli szkół artystycznych, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego.

Zgodnie z nowelizacją, w szkole, której dyrektorem jest osoba nieposiadająca kwalifikacji pedagogicznych, oceny pracy nauczyciela dokonuje dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem zajmującym inne stanowisko kierownicze i sprawującym w tej szkole nadzór pedagogiczny.

Natomiast, odwołanie od oceny pracy nauczyciela rozpatruje, w terminie 30 dni od dnia wniesienia odwołania, powołany przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad szkołą zespół oceniający w składzie:

  • przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny nad szkołą, jako przewodniczący zespołu;
  • przedstawiciel rady pedagogicznej;
  • przedstawiciel rodziców wchodzących w skład rady szkoły, a w szkole, w której rada szkoły nie została powołana — przedstawiciel rady rodziców;
  • nauczyciel konsultant właściwy w sprawach doskonalenia zawodowego nauczycieli, współpracujący z Centrum Edukacji Artystycznej (jest to specjalistyczna jednostka nadzoru);
  • oraz — na wniosek ocenianego nauczyciela — przedstawiciel wskazanej przez niego zakładowej organizacji związkowej.

Rozporządzenie obowiązuje od 4 kwietnia 2017 r.