W Dz.U. z 14 marca 2017 r. pod poz. 528 opublikowano Ustawę z 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy — Kodeks karny skarbowy.

W Ustawie z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej: updof) m.in. dodano przepisy art. 45ca-45cc. Wynika z nich, że podatnicy uzyskujący dochody m.in. od płatników, którymi są pracodawcy, a także różnego rodzaju zleceniodawcy, mogą złożyć do urzędu skarbowego, najpóźniej do 15 kwietnia roku następującego po roku podatkowym, wniosek o sporządzenie zeznania (art. 45 ust. 1 updof), wskazując adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy. Podatnicy ci (pracownicy, zleceniobiorcy, wykonawcy dzieła) mogą wnioskować o:

 1. uwzględnienie w zeznaniu:
  • sposobu opodatkowania, tj. łącznie ze współmałżonkiem, jako osoba samotnie wychowująca dziecko oraz wspólne rozliczenie w razie śmierci współmałżonka (o którym mowa w art. 6 albo w art. 6a updof),
  • kosztów uzyskania przychodów, tj. tzw. kosztów pracowniczych, albo kosztów tych w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowym (o których mowa w art. 22 ust. 2 albo ust. 11 updof),
  • niektórych odliczeń, tj. wydatków rehabilitacyjnych lub ulgi prorodzinnej, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 lub art. 27f updof;
 2. przekazanie na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości 1% podatku należnego wynikającego z zeznania, podając jej numer wpisu do KRS.

Szczegółowy zakresu danych zawartych we wniosku określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 14 marca 2017 r. (Dz.U. z 14 marca 2017 r. poz. 540).

Wniosek o sporządzenie zeznania przez urząd skarbowy powinien zawierać:

 1. rok, za który jest sporządzane zeznanie;
 2. nazwę właściwego urzędu skarbowego;
 3. dane identyfikacyjne i adresowe podatnika;
 4. dane identyfikacyjne małżonka;
 5. informacje o:
  • sposobie opodatkowania: indywidualnie, wspólnie z małżonkiem albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci,
  • przysługujących podatnikowi lub małżonkowi kosztach uzyskania przychodów w przypadku korzystania przez podatnika lub małżonka z ulgi, o której mowa w art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy — o korzystaniu z tej ulgi oraz o kwotach tej ulgi,
  • korzystaniu z ulg,
  • przekazaniu na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego kwoty w wysokości 1% podatku należnego;
 6. adres poczty elektronicznej, na który ma być wysłana informacja o sporządzeniu zeznania przez urząd skarbowy;
 7. podpis składającego wniosek.

Co ważne, jeżeli podatnik pozostaje w związku małżeńskim, wniosek może złożyć wspólnie z małżonkiem albo każdy z małżonków oddzielnie. Wspólny wniosek małżonków podpisuje jeden z małżonków, co traktuje się na równi ze złożeniem przez niego oświadczenia o upoważnieniu go przez jego współmałżonka do złożenia tego wniosku.

Oświadczenie to składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania.

Urząd skarbowy, w ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, nie wcześniej jednak niż 15 marca roku następującego po roku podatkowym (którego dotyczy wniosek), informuje podatnika, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, o udostępnieniu na portalu podatkowym zeznania za rok podatkowy. Za pośrednictwem portalu podatkowego podatnik w całości akceptuje albo odrzuca zeznanie. Akceptacja zeznania w całości oznacza jego złożenie. W przypadku odrzucenia zeznania podatnik składa zeznanie na zasadach ogólnych. Nowe przepisy dotyczą dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2016 r.

Nowelizacja uchyliła też art. 37 updof, który przewidywał obowiązek rozliczenia podatku dochodowego pracownika przez pracodawcę na formularzu PIT-40 na wniosek pracownika złożony na formularzu PIT-12. Nowelizacja w tej części dotyczy dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2017 r.

Trzeba też zaznaczyć, że, zgodnie z dodanym do Ustawy z 10 września 1999 r. — Kodeks karny skarbowy (Dz.U. z 2016 r. poz. 2137 ze zm.) art. 16b, nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe podatnik (pracownik, zleceniobiorca, wykonawca dzieła), który złożył zeznanie za pośrednictwem urzędu skarbowego (czyli na podstawie art. 45ca ust. 6 i 8 updof), w przypadku gdy zawiera ono błędy lub oczywiste omyłki powstałe z winy organu podatkowego lub płatnika (płatnika, gdy podał on błędne dane).

Ustawa obowiązuje od 15 marca 2017 r.