W Dz.U. z 27 marca 2017 r. pod poz. 648 opublikowano Ustawę z 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami.

Reguluje ona:

  • zasady i tryb dokonywania wymiany informacji podatkowych z innymi państwami;
  • właściwość organów w zakresie takiej wymiany;
  • obowiązki instytucji finansowych w zakresie wymiany informacji podatkowych na wniosek właściwego organu;
  • obowiązki instytucji finansowych w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o rachunkach raportowanych oraz zasady kontroli ich wykonywania;
  • obowiązki jednostek wchodzących w skład grupy podmiotów w zakresie automatycznej wymiany informacji podatkowych o tych jednostkach.

Nowe przepisy nie mają zastosowania do wymiany informacji dla celów podatkowych na podstawie Umowy między RP a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA, jak również towarzyszących uzgodnień końcowych, podpisanych w Warszawie 7 października 2014 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1647 ze zm.).

Poza kilkoma wyjątkami, ustawa obowiązuje od 4 kwietnia 2017 r.