W Dz.U. z 6 kwietnia 2017 r. pod poz. 730 opublikowano Ustawę z 9 marca 2017 r. o związku metropolitalnym w województwie śląskim.

Określa ona zasady i tryb tworzenia oraz zasady funkcjonowania związku metropolitalnego w województwie śląskim.

Ustawa stanowi, że związek metropolitalny jest zrzeszeniem gmin województwa śląskiego, charakteryzujących się istnieniem silnych powiązań funkcjonalnych oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkuje co najmniej 2 000 000 mieszkańców.

W skład związku metropolitalnego wchodzi miasto na prawach powiatu Katowice.

Związek metropolitalny ma osobowość prawną i wykonuje zadania publiczne w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność. Jego samodzielność podlega ochronie sądowej, a o ustroju związku stanowi jego statut.

Utraciła moc Ustawa z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1890 ze zm.).

Nowa ustawa obowiązuje od 7 kwietnia 2017 r.