W Dz.U. z 11 maja 2017 r. pod poz. 919 opublikowano Ustawę z 7 kwietnia 2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej.

Utworzono m.in. Komitet Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP, który w latach 2017–2021 ma realizować zadania upamiętnienia i uroczystego uczczenia wydarzeń oraz osób związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez RP. W skład komitetu wchodzi m.in. MKiDN. W zakresie realizacji swoich zadań komitet w szczególności:

  • przyjmuje corocznie na dany rok plan obchodów państwowych uroczystości związanych z odzyskaniem i utrwaleniem niepodległości przez RP;
  • promuje w kraju i za granicą ideę upamiętnienia odzyskania i utrwalenia niepodległości przez RP;
  • inicjuje współpracę pomiędzy organami władzy państwowej, samorządu terytorialnego, kościołami i innymi związkami wyznaniowymi, partiami politycznymi, związkami zawodowymi, organizacjami kombatanckimi i innymi organizacjami społecznymi oraz podmiotami zainteresowanymi udziałem w obchodach;
  • wyraża, na wniosek Prezydenta RP, opinię w sprawach udzielenia patronatu Prezydenta RP nad uroczystościami związanymi z uczczeniem odzyskania i utrwalenia niepodległości przez RP.

Ustawa obowiązuje od 26 maja 2017 r.