W Dz.U. z 26 kwietnia 2017 r. pod poz. 837 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 14 marca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2017.

Chodzi m.in. o:

 • F-01/dk — kwartalne sprawozdanie o finansach instytucji kultury;
 • F-01/I-01 — sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe;
 • F-02/dk — roczne sprawozdanie o finansach instytucji kultury;
 • F-03 — sprawozdanie o stanie i ruchu środków trwałych;
 • I-01 — sprawozdanie o nakładach na środki trwałe;
 • K-01 — sprawozdanie z działalności artystycznej i rozrywkowej;
 • K-02 — sprawozdanie z działalności muzeum i instytucji paramuzealnej;
 • K-03 — sprawozdanie biblioteki;
 • K-05 — sprawozdanie z działalności wystawienniczej;
 • K-06 — sprawozdanie z produkcji filmowej;
 • K-07 — sprawozdanie z działalności centrum kultury, domu kultury, ośrodka kultury, klubu, świetlicy;
 • K-08 — sprawozdanie kina;
 • K-09 — sprawozdanie z organizacji imprez masowych;
 • K-10 — sprawozdanie z działalności na rynku dzieł sztuki i antyków;
 • OD-1 — żłobki i kluby dziecięce;
 • Z-03 — sprawozdanie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach;
 • Z-05 — badanie popytu na pracę;
 • Z-06 — sprawozdanie o pracujących, wynagrodzeniach i czasie pracy;
 • Z-10 — sprawozdanie o warunkach pracy.

Określono też wzory formularzy sprawozdawczych do badań statystycznych, ustalonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na 2017 r., prowadzonych przez MKiDN:

 • KK-1 — roczne sprawozdanie o filmach długometrażowych wprowadzonych do rozpowszechniania w kinach;
 • KN-1 — działalność archiwalna.

Rozporządzenie obowiązuje od 11 maja 2017 r.