W Dz.U. z 28 kwietnia 2017 r. pod poz. 864 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od stypendiów otrzymanych na podstawie Ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 645 ze zm.). Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r.

Natomiast w pod poz. 871 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28 kwietnia 2017 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń otrzymywanych w ramach programów stypendialnych Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta.

Zarządzono zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów z tytułu stypendiów i innych świadczeń otrzymywanych w ramach programów wymiany stypendialnej Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta przez osoby fizyczne wyjeżdżające do USA w celu:

  • odbycia części studiów wyższych, studiów doktoranckich, staży naukowych albo wzięcia udziału w innych formach kształcenia,
  • prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych

– w zakresie nieobjętym zwolnieniem od podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 23a lit. a Ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2032 ze zm.).

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2018 r.

Obydwa rozporządzenia obowiązują od 29 kwietnia 2017 r.