W Dz.U. z 17 maja 2017 r. pod poz. 961 opublikowano Ustawę z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Zmiany dotyczą 3 ustaw, tj. ustawy z:

  • 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 438 ze zm.);
  • 16 lipca 1987 r. o państwowych instytucjach filmowych (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 1387 ze zm.);
  • 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych (Dz.U. nr 152, poz. 722 ze zm.).

Zmiana w tych ustawach polega na tym, że instytucję, którą jest Filmoteka Narodowa, zastąpiono bardziej ogólną nazwą „państwowa instytucja kultury wyspecjalizowana w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii”. Taka instytucja zastępuje Filmotekę Narodową w prowadzeniu działalności w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii.

Z uzasadnienia do nowelizacji 3 ustaw wynika m.in., że ze względu na konieczność zapewnienia większej efektywności działań na rzecz zabezpieczania i udostępniania narodowego dziedzictwa audiowizualnego (ze szczególnym uwzględnieniem zbiorów Filmoteki Narodowej oraz potencjału wiedzy i techniki Narodowego Instytutu Audiowizualnego) zaplanowano połączenie tych dwóch instytucji kultury. Efektem tego połączenia ma być państwowa instytucja kultury: Filmoteka Narodowa — Instytut Audiowizualny.

Zgodnie z uzasadnieniem, ustawa o kinematografii w swoich regulacjach wadliwie posługuje się nazwą instytucji kultury powołanej de facto aktem prawnym niższego rzędu, co uniemożliwia organizatorowi, czyli MKiDN, wykonywanie niektórych z uprawnień przewidzianych Ustawą z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w tym m.in. w zakresie zmiany nazwy tej instytucji czy niezbędnych zmian organizacyjnych. Dlatego w nowelizacji zastąpiono nazwę Filmoteki Narodowej ogólniejszym terminem wskazującym instytucję kultury wyspecjalizowaną w zakresie ochrony narodowego dziedzictwa kulturalnego w dziedzinie kinematografii.

Nowelizacja obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.