W Dz.U. z 22 maja 2017 r. pod poz. 997 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 17 maja 2017 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Analogiczne rozporządzenie dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych opublikowano w Dz.U. z 22 maja 2017 r. pod poz. 998.

Obydwa rozporządzenia obowiązują od 23 maja 2017 r.