W Dz.U. z 18 maja 2017 r. pod poz. 973 opublikowano Ustawę z 7 kwietnia 2017 r. o ustanowieniu Krzyża Zachodniego.

Odznaczenie to ustanowiono jako dowód wdzięczności wobec wolnego świata i ludzi, którzy potrafili dawać świadectwo solidarności z Polską i Polakami. Krzyż ten będzie nadawany przez Prezydenta RP na wniosek ministra spraw zagranicznych:

  • osobom narodowości innej niż polska, które udzielały pomocy Polakom lub obywatelom polskim w latach 1939–1989;
  • za pomoc na rzecz polskich aspiracji niepodległościowych oraz pomoc represjonowanym, prześladowanym, deportowanym, więzionym lub zmuszonym do emigracji przez okupanta niemieckiego oraz władze komunistyczne w powojennej Polsce, w tym za pomoc w obliczu zagrożenia życia, udzielenie schronienia i pomoc charytatywną;
  • za nieobjęte Ustawą z 15 grudnia 2016 r. o ustanowieniu Krzyża Wschodniego (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 8) zasługi położone poza terytorium Kresów Wschodnich pierwszej i drugiej RP oraz terytorium byłego Związku Sowieckiego.

Ustawa wejdzie w życie 19 listopada 2017 r.