W Dz.U. z 30 maja 2017 r. pod poz. 1042 opublikowano Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących.

Zgodnie z tym rozporządzeniem, minister edukacji lub upoważniona przez niego jednostka organizacyjna (jednostka kierująca) kierują nauczycieli do pracy za granicą w celu wspomagania wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą, a także dzieci pracowników migrujących, nauczania języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw lub nauczanych w innych formach przez organizacje społeczne zarejestrowane za granicą.

Kierowanie nauczycieli odbywa się na podstawie:

  • umowy zawartej między ministrem a właściwym organem państwa, do którego nauczyciele mają być kierowani, albo
  • wniosku organizacji społecznych zarejestrowanych za granicą, prowadzących szkoły lub nauczanie języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej oraz innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w innych państwach, określającego miejsce, termin i warunki zatrudnienia nauczyciela, zakres jego obowiązków oraz warunki bytowe, przekazanego za pośrednictwem przedstawicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego RP, wraz z jego opinią dotyczącą treści wniosku.

Rozporządzenie obowiązuje od 31 maja 2017 r.