W Dz.U. z 2 czerwca 2017 r. pod poz. 1074 opublikowano Ustawę z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody.

Nowelizacja wprowadza zmiany w zakresie:

  • wprowadzenia obowiązku dla ministra środowiska określenia w drodze rozporządzenia kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody;
  • regulacji nakazujących konieczność uzgodnienia zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogowym drogi publicznej (z wyłączeniem obcych gatunków topoli) z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska;
  • uchylenia przepisów przekazujących do kompetencji rady gminy uprawnienia do rozszerzania w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego: katalogu wyłączeń obowiązku uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz określania katalogu wyłączeń obowiązku uiszczenia opłaty za usunięcie drzew lub krzewów;
  • delegacji dla ministra środowiska do wydania rozporządzenia określającego wysokość stawek opłat dla poszczególnych rodzajów lub gatunków drzew lub krzewów w zależności od obwodu pnia drzewa lub powierzchni krzewu, a także wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą do czasu wydania tego rozporządzenia do ustalania opłaty za usunięcie drzewa lub krzewu stosowane będą stawki maksymalne określone w ustawie o ochronie przyrody.

Zmieniono też reguły dotyczące usunięcia drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej; przewidują one m.in. obowiązek zgłoszenia przez właściciela nieruchomości zamiaru usunięcia drzewa w przypadku, gdy obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

  • 80 cm — w przypadku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm — w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm — w przypadku pozostałych gatunków drzew.

W tych przypadkach możliwość usunięcia drzewa nastąpi dopiero w przypadku braku sprzeciwu ze strony odpowiedniego organu (wójta, burmistrza, prezydenta miasta). Organ ten może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

  • na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków;
  • na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • na terenach objętych niektórymi formami ochrony przyrody, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów uznania za pomnik przyrody.

Zgłoszenie spowoduje po stronie organu obowiązek przeprowadzenia, w terminie 21 dni od jego dokonania, oględzin drzewa, które ma być usunięte i sporządzenie z tej czynności protokołu.

Ustawa w większości obowiązuje od 17 czerwca 2017 r.