W Dz.U. z 12 maja 2017 r. pod poz. 935 opublikowano Ustawę z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (dalej: nowelizacja).

Nowelizacja wprowadza zmiany przede wszystkim w Ustawie z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.). Zmiany obejmują zasady ogólne postępowania (dotyczą m.in. rozstrzygania na korzyść strony, zachowania zaufania do władzy publicznej, polubownego rozstrzygania kwestii spornych itd.), a także wprowadzają nowe przepisy dotyczące m.in.:

  • mediacji;
  • posiedzenia w trybie współdziałania;
  • milczącego załatwienia sprawy;
  • postępowania uproszczonego;
  • administracyjnych kar pieniężnych;
  • europejskiej współpracy administracyjnej.

Nowelizacja obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.