W Dz.U. z 31 maja 2017 r. pod poz. 1051 opublikowano Ustawę z 21 kwietnia 2017 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie.

Ustawa reguluje sprawy dotyczące zwalczania dopingu w sporcie, w szczególności organizację i zakres działania Polskiej Agencji Antydopingowej. Zgodnie z ustawą, za doping w sporcie uznaje się m.in.:

 • obecność substancji zabronionej, jej metabolitów lub markerów w próbce fizjologicznej zawodnika;
 • użycie lub usiłowanie użycia przez zawodnika substancji zabronionej lub metody zabronionej;
 • niewyrażenie zgody na pobranie próbki fizjologicznej lub unikanie w inny sposób pobrania próbki fizjologicznej;
 • nieprzedstawienie wymaganych informacji na temat miejsca pobytu zawodnika na potrzeby kontroli antydopingowej;
 • manipulowanie lub usiłowanie manipulowania jakąkolwiek częścią kontroli antydopingowej;
 • wprowadzenie do obrotu lub usiłowanie wprowadzenia do obrotu substancji zabronionej;
 • pomocnictwo, podżeganie lub każdy inny rodzaj świadomego współdziałania wiążący się z zachowaniem uznawanym za doping w sporcie lub usiłowaniem takiego zachowania lub naruszeniem warunków kary dyskwalifikacji przez inną osobę.

Ustawa zawiera tez przepisy regulujące zasady:

 • funkcjonowania Polskiej Agencji Antydopingowej, która może posługiwać się skrótem POLADA;
 • przeprowadzania kontroli antydopingowej;
 • działalności Panelu Dyscyplinarnego (działa przy Agencji i rozstrzyga o odpowiedzialności dyscyplinarnej za doping w sporcie zgodnie z zasadami m.in. Światowego Kodeksu Antydopingowego);
 • współpracy krajowej w zwalczaniu dopingu w sporcie i akredytacji Światowej Agencji Antydopingowej.

Ustawa obowiązuje od 1 lipca 2017 r.