W Dz.U. z 13 czerwca 2017 r. pod poz. 1136 opublikowano Ustawę z 21 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy — Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Wprowadzono nią zmiany do art. 95 Ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. Dz.U. z 13 lipca 2017 r. poz. 1369).

Z jego nowego brzmienia wynika, że na posiedzenia jawne wstęp na salę sądową mają:

  • poza stronami i osobami wezwanymi, inne osoby pełnoletnie, ale przewodniczący może zezwolić na obecność na posiedzeniu również małoletnim;
  • tylko osoby wezwane.

Nowelizacja wprowadza analogiczną zmianę do art. 152 Ustawy z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).

A zatem umożliwiono udział w posiedzeniach jawnych obu postępowań — jako publiczności — także osobom małoletnim. Nowelizacja nie wprowadza jednak kryterium wieku osoby małoletniej. Nie przewidziano bowiem dolnej granicy wieku uczestnika.

Jednak to przewodniczący będzie miał prawo zezwolić na udział w posiedzeniu osoby małoletniej, w związku czym od jego decyzji będzie zależał także wymagany wiek małoletniego uczestnika postępowania.

Ustawa obowiązuje od 14 lipca 2017 r.