W Dz.U. z 26 czerwca 2017 r. pod poz. 1236 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 21 czerwca 2017 r. w sprawie pozwolenia na stały wywóz za granicę dobra kultury niebędącego zabytkiem.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do Ustawy z 25 maja 2017 r. o restytucji narodowych dóbr kultury (Dz.U. z 2017 r. poz. 1086, dalej: ustawa). Określa ono dokumenty dołączane do wniosku o wydanie pozwolenia na stały wywóz dobra kultury za granicę, jeżeli to dobro kultury nie jest zabytkiem, o którym mowa w art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Do wniosku o wydanie pozwolenia na stały wywóz dołącza się:

  • fotografie dobra kultury;
  • dokument lub odpis dokumentu potwierdzający uznanie roszczenia państwa UE, z którego terytorium zostało wyprowadzone zagraniczne narodowe dobro kultury, przez posiadacza lub dzierżyciela albo zawarcie ugody obejmującej obowiązek zwrotu dobra kultury bądź też wyrok lub odpis wyroku sądu polubownego nakazującego zwrot dobra kultury na terytorium innego państwa UE;
  • dokument potwierdzający umocowanie osoby podpisującej wniosek, jeżeli wnioskodawcą jest osoba prawna;
  • inne dokumenty mogące stanowić dowód w sprawie.

Fotografie dołącza się w postaci papierowej lub elektronicznej, natomiast pozostałe dokumenty — w postaci papierowej.

W przypadku gdy wnioskodawcą jest instytucja kultury, do wniosku dołącza się zgodę podmiotu tworzącego instytucję kultury na zwrot tego dobra kultury, chyba że podmiotem tym jest organ wydający wspomniane wyżej pozwolenie.

Wzór pozwolenia określa załącznik do rozporządzenia.

Rozporządzenie obowiązuje od 27 czerwca 2017 r.