W Dz.U. z 28 czerwca 2017 r. pod poz. 1265 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 22 czerwca 2017 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków.

Rozporządzenie reguluje tryb wydawania pozwoleń na:

 • prowadzenie: prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz na Listę Skarbów Dziedzictwa, a także robót budowlanych i badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków;
 • przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków;
 • trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje;
 • dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków;
 • zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub sposobu korzystania z tego zabytku;
 • umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 pkt 16b i 16c Ustawy z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073) oraz napisów;
 • poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania;
 • prowadzenie badań archeologicznych;
 • wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
 • podejmowanie innych działań niż określone wyżej, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków.

Załącznikiem do rozporządzenia jest także lista określająca elementy, które zawiera dokumentacja:

 • prac konserwatorskich i prac restauratorskich prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo na listę skarbów dziedzictwa;
 • badań archeologicznych.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 czerwca 2017 r.