W Dz.U. z 30 czerwca 2017 r. pod poz. 1287 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28 czerwca 2017 r. w sprawie Rejestru Zastawów Skarbowych.

Rozporządzenie określa:

  • strukturę Rejestru Zastawów Skarbowych;
  • sposób przesyłania wniosków o wpis zastawu skarbowego do rejestru i innych dokumentów;
  • wzór wniosku o wpis zastawu skarbowego do rejestru;
  • wzór wniosku o wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia;
  • wysokość opłaty za wydanie wypisu z rejestru i zaświadczenia;
  • tryb zapewnienia dostępu do rejestru organom uprawnionym do występowania o wpis zastawu skarbowego do rejestru oraz organom egzekucyjnym, innym niż naczelnicy urzędów skarbowych.

Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2017 r.