W Dz.U. z 6 lipca 2017 r. pod poz. 1330 opublikowano Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości stawek opłat za usunięcie drzew i krzewów.

Stawki w zł za 1 cm obwodu pnia drzewa mierzonego na wysokości 130 cm dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew, w zależności od obwodu pnia drzewa w cm mierzonego na wysokości 130 cm, wynoszą dla obwodu:

  • do 100 cm — odpowiednio 12, 25, 55 i 170,
  • od 101 cm — odpowiednio 15, 30, 70 i 210,

w zależności od rodzaju i gatunku drzewa.

Stawki w zł za 1 m2 powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku dla poszczególnych rodzajów i gatunków krzewów, w zależności od powierzchni krzewu albo krzewów rosnących w skupisku w m2, dla powierzchni do 100 m2 i dla derenia rozłogowego, róży pomarszczonej, sumaka, tawuły kutnerowatej, świdośliwy kłosowej wynoszą 10 zł, a dla pozostałych rodzajów i gatunków krzewów — 40 zł.

Natomiast dla wymienionych wyżej krzewów o powierzchni większej od 101 m2 stawki te wynoszą odpowiednio 10 i 50 zł.

Rozporządzenie obowiązuje od 17 lipca 2017 r.