W Dz.U. z 4 lipca 2017 r. pod poz. 1315 opublikowano Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 28 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzoru zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanego przez organy podatkowe.

Rozporządzenie określa wzór zaświadczenia o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych (certyfikat rezydencji) na formularzu CFR-1(5) stanowiący załącznik do rozporządzenia.

W przepisach art. 306a-306n Ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 201 ze zm.) określono zasady wydawania zaświadczeń przez organy podatkowe. Na wniosek podatnika organ podatkowy wydaje m.in. zaświadczenie o jego miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, czyli certyfikat rezydencji.

Rozporządzenie obowiązuje od 5 lipca 2017 r.