W Dz.U. z 19 czerwca 2017 r. pod poz. 1162 opublikowano Rozporządzenie Prezydenta RP z 14 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym.

Rozporządzenie jest aktem wykonawczym do Ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tekst jedn. Dz.U. z 2006 r. poz. 1584 ze zm., dalej: ustawa).

Określa ono wzór formularza oświadczenia osoby zajmującej kierownicze stanowiska państwowe w rozumieniu przepisów o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe:

  • o działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka — załącznik nr 1 do rozporządzenia;
  • o zamiarze podjęcia lub o zmianie charakteru działalności gospodarczej prowadzonej przez małżonka — załącznik nr 2 do rozporządzenia;
  • o stanie majątkowym — załącznik nr 3 do rozporządzenia.

Przy czym oświadczenie o stanie majątkowym dotyczy także osób wskazanych w art. 2 pkt 1‒2a, 3‒5 i 7‒11 ustawy. Nie dotyczy więc dyrektorów samorządowych instytucji kultury, o których mówi art. 2 pkt 6 ustawy jako o osobach zarządzających gminnymi osobami prawnymi.

Utraciło moc Rozporządzenie Prezydenta RP z 4 lipca 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej i o stanie majątkowym (Dz.U. z 2011 r. poz. 890).

Rozporządzenie obowiązuje od 1 lipca 2017 r.