W Dz.U. z 29 czerwca 2017 r. pod poz. 1282 opublikowano Ustawę z 25 maja 2017 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz ustawy o podatku leśnym.

Ustawa wprowadza zasadę, zgodnie z którą zasady odpowiedzialności solidarnej za zobowiązanie podatkowe nie stosuje się, jeżeli jeden lub kilku współwłaścicieli (posiadaczy) jest zwolnionych od podatku albo nie podlega podatkowi. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na współwłaścicielach (posiadaczach), którzy podlegają podatkowi oraz nie są od niego zwolnieni, w zakresie odpowiadającym ich łącznemu udziałowi w prawie własności lub posiadaniu.

Jest to odstępstwo od zasady, zgodnie z którą, jeżeli przedmiot opodatkowania stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowi odrębny przedmiot opodatkowania, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach (posiadaczach).

Wprowadzona zasada dotyczy podatku: rolnego, od nieruchomości oraz leśnego.

Ustawa obowiązuje od 14 lipca 2017 r.