W Dz.U. z 1 sierpnia 2017 r. pod poz. 1471 opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 20 lipca 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów potwierdzających uprawnienia do ulgi w opłacie albo zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do ulgi w opłacie za wstęp do muzeów państwowych są m.in.:

 • legitymacja szkolna, słuchacza, studencka, doktoranta, a także legitymacja ucznia wydana przez konsula RP,
 • legitymacja nauczyciela wydana przez konsula RP,
 • legitymacja emeryta lub rencisty,
 • legitymacja dokumentująca niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności,
 • legitymacja służbowa przysługująca uprawnionym nauczycielom,
 • legitymacja poświadczająca przyznanie odznaki (tytułu): „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz kultury”, „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub „Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 • zaświadczenie albo legitymacja potwierdzające uprawnienia kombatanckie,
 • dokument potwierdzający wiek,
 • inny dokument potwierdzający uprawnienie zagranicznych osób uprawnionych.

Dokumentami potwierdzającymi uprawnienie do zwolnienia z opłaty za wstęp do muzeów państwowych są:

 • legitymacja poświadczająca nadanie orderu albo medalu: Orderu Orła Białego, Orderu Wojennego Virtuti Militari, Orderu Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalu „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 • legitymacja służbowa przysługująca pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • legitymacja Membership Card ICOM lub Membership Card ICOMOS,
 • Karta Polaka,
 • dokument potwierdzający wiek.

Rozporządzenie obowiązuje od 2 sierpnia 2017 r.