W Dz.U. z 17 lipca 2017 r. pod poz. 1384 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 12 lipca 2017 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie w zabezpieczenia techniczne pomieszczenia, w którym będzie przechowywany zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa.

Rozporządzenie określa:

 • sposób ustalania wysokości i rozliczania dotacji celowej na wyposażenie w zabezpieczenia techniczne na wypadek kradzieży, pożaru i innych zagrożeń pomieszczenia, w którym będzie przechowywany zabytek wpisany na Listę Skarbów Dziedzictwa, w tym rodzaje kosztów podlegających dofinansowaniu,
 • wymagania, jakie spełnia wniosek, a także dokumenty, które należy dołączyć do wniosku.

Wniosek o udzielenie dotacji powinien zawierać:

 • imię, nazwisko i adres lub nazwę wnioskodawcy, oznaczenie jego siedziby i adres;
 • adres budynku, w którym znajduje się pomieszczenie przeznaczone do przechowywania zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa;
 • wskazanie zabezpieczeń technicznych na wypadek kradzieży, pożaru i innych zagrożeń, w jakie zostanie wyposażone pomieszczenie;
 • określenie terminu wyposażenia pomieszczenia w zabezpieczenia techniczne;
 • wskazanie planowanych kosztów wyposażenia pomieszczenia w zabezpieczenia techniczne;
 • określenie wysokości wnioskowanej kwoty dotacji oraz sposobu jej płatności.

Do wniosku dołącza się dokumenty albo ich elektroniczne kopie:

 • kosztorys planowanych kosztów wyposażenia pomieszczenia w zabezpieczenia techniczne;
 • pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na wykonanie robót budowlanych polegających na montażu w pomieszczeniu zabezpieczeń technicznych, jeżeli wymagają one takiego pozwolenia;
 • pozwolenie na wykonanie tych robót budowlanych, jeżeli wymagają one takiego pozwolenia.

Jeżeli wniosek zawiera braki formalne, rachunkowe lub merytoryczne, MKiDN wzywa wnioskodawcę do jego uzupełnienia w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Natomiast przy ustalaniu wysokości dotacji uwzględnia się koszty podlegające dofinansowaniu, którymi są wydatki na:

 • zakup zabezpieczeń technicznych zgodnych z projektem zabezpieczeń technicznych uzgodnionym z MKiDN;
 • montaż w pomieszczeniu zabezpieczeń technicznych zgodnie z projektem zabezpieczeń technicznych.

Warunkiem rozliczenia dotacji jest przekazanie przez wnioskodawcę MKiDN, w ciągu 60 dni od dnia zakończenia realizacji działań związanych z montażem w pomieszczeniu zabezpieczeń technicznych, następujących dokumentów:

 • kopii rachunków lub faktur za zakup zabezpieczeń technicznych oraz działań związanych z montażem w pomieszczeniu tych zabezpieczeń, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez wnioskodawcę;
 • kosztorysu powykonawczego działań związanych z montażem w pomieszczeniu zabezpieczeń technicznych.

Rozporządzenie obowiązuje od 18 lipca 2017 r.