Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 14 lipca 2017 r. poz. 1376);
 • szczególnych zasadach przygotowania do realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz.U. z 14 lipca 2017 r. poz. 1377);
 • emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 17 lipca 2017 r. poz. 1383);
 • finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych (Dz.U. z 20 lipca 2017 r. poz. 1392);
 • ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U. z 20 lipca 2017 r. poz. 1393);
 • udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 21 lipca 2017 r. poz. 1405);
 • finansowym wsparciu rodzin i innych osób w nabywaniu własnego mieszkania (Dz.U. z 21 lipca 2017 r. poz. 1407);
 • radiofonii i telewizji (Dz.U. z 24 lipca 2017 r. poz. 1414);
 • dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 28 lipca 2017 r. poz. 1453);
 • Karcie Polaka (Dz.U. z 31 lipca 2017 r. poz. 1459);
 • zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz.U. z 31 lipca 2017 r. poz. 1460);
 • obywatelstwie polskim (Dz.U. z 31 lipca 2017 r. poz. 1462);
 • sporcie (Dz.U. z 31 lipca 2017 r. poz. 1463);
 • dowodach osobistych (Dz.U. z 31 lipca 2017 r. poz. 1464)
 • oraz ustawę Prawo pocztowe (Dz.U. z 2 sierpnia 2017 r. poz. 1481).