W Dz.U. z 27 lipca 2017 r. pod poz. 1439 opublikowano rozporządzenie MKiDN z 19 lipca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego.

W wykazie bibliotek, które posiadają zbiory zaliczane do narodowego zasobu bibliotecznego, figuruje obecnie 7 bibliotek. Po zmianie do wykazu dołączy:

  • Biblioteka Śląska w Katowicach;
  • Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie.

Rozporządzenie MKiDN z 4 lipca 2012 r. w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U. z 2012 r. poz. 797 ze zm.) określa szereg czynności dotyczących organizacji i ochrony narodowego zasobu bibliotecznego. Czynności te dotyczą m.in. obowiązków:

  • wyodrębnienia części zbioru należącego do narodowego zasobu ze zbiorów biblioteki;
  • podziału narodowego zasobu na poszczególne kategorie (m.in. rysunki wykonane dowolną techniką i na dowolnym materiale, grafiki i matryce do ich wykonania, a także plakaty, fotografie, filmy oraz ich negatywy, rękopisy, kolekcje biblioteczne itd.);
  • prowadzenia ewidencji elektronicznej narodowego zasobu.

Czynności tych:

  • Biblioteka Śląska w Katowicach dokona do 31 grudnia 2020 r.;
  • Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego w Warszawie dokona do 31 grudnia 2022 r.

Biblioteka, która posiada zbiory zaliczane do narodowego zasobu, sporządza plan ochrony zbiorów zaliczanych do narodowego zasobu.

Narodowy zasób podlega też szczególnej ochronie polegającej na zapewnieniu bezpiecznych dla danego rodzaju materiałów bibliotecznych warunków w zakresie:

  • przechowywania,
  • kopiowania i utrwalania na informatycznych nośnikach danych,
  • udostępniania w celach naukowych albo ekspozycyjnych

– które nie spowodują pogorszenia stanu ich zachowania albo uniemożliwią ich zniszczenie lub kradzież.

Obydwie biblioteki dołączone do wykazu zapewnią bezpieczeństwo zbiorom w ciągu roku od dnia wejścia w życie rozporządzenia zmieniającego, czyli do 11 sierpnia 2018 r.