W Dz.U. z 28 lipca 2017 r. pod poz. 1452 opublikowano Ustawę z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja m.in. nadaje Ministrowi Sprawiedliwości prawo powoływania i odwoływania prezesów i wiceprezesów sądów: rejonowego, okręgowego i apelacyjnego. Minister Sprawiedliwości może także m.in. zwrócić prezesowi lub wiceprezesowi sądu apelacyjnego uwagę na piśmie, jeżeli stwierdzi uchybienia w zakresie kierowania sądem, sprawowania wewnętrznego nadzoru administracyjnego albo wykonywania innych czynności administracyjnych i żądać usunięcia jego skutków.

Ponadto dodano przepisy dotyczące m.in.:

  • przydzielania losowego spraw sędziom i asesorom sądowym losowo, w ramach poszczególnych kategorii spraw, chyba że sprawa podlega przydziałowi sędziemu pełniącemu dyżur;
  • zmiany składu sądu, która może nastąpić tylko w przypadku niemożności rozpoznania sprawy w dotychczasowym składzie albo długotrwałej przeszkody w rozpoznaniu sprawy w dotychczasowym składzie;
  • możliwości żądania przez Ministra Sprawiedliwości przedstawienia mu akt sprawy, w której sąd zwrócił się o udzielenie tekstu prawa obcego, wyjaśnienie obcej praktyki sądowej lub informację co do istnienia wzajemności w stosunkach z państwem obcym.

Nowelizacja obowiązuje od 12 sierpnia 2017 r.