W Dz.U. z 1 września 2017 r. pod poz. 1674 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 16 sierpnia 2017 r. w sprawie dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Rozporządzenie określa szczegółowe warunki i tryb udzielania dotacji celowej na:

  • prace konserwatorskie lub restauratorskie przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa;
  • prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

Określono też dane i informacje zawarte we wnioskach o udzielenie dotacji celowej oraz dokumentację niezbędną do rozpatrzenia tych wniosków, a także dokumenty niezbędne do:

  • zawarcia umowy o udzielenie dotacji celowej oraz elementy tej umowy;
  • rozliczenia umowy o udzielenie dotacji celowej.

Dotacji celowej udziela się po złożeniu wniosku do dwóch podmiotów.

Do MKiDN wniosek składa osoba fizyczna, jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna będąca właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego na Listę Skarbów Dziedzictwa (do rejestru zabytków) albo jednostka organizacyjna posiadająca w trwałym zarządzie zabytek wpisany do rejestru zabytków. Wniosek ten składa się do:

  • 31 marca roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru przeprowadzonych w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku;
  • 31 października roku poprzedzającego przeprowadzenie prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru, w przypadku dofinansowania prac, które zostaną przeprowadzone;
  • 31 marca roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostaną przeprowadzone.

Natomiast do wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego ze względu na miejsce położenia albo przechowywania zabytku wniosek składa wymieniony wyżej podmiot będący właścicielem lub posiadaczem zabytku wpisanego do rejestru albo posiadający taki zabytek w trwałym zarządzie. Wniosek składa się do:

  • 30 czerwca roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostały przeprowadzone w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku;
  • 28 lutego roku, w którym dotacja celowa ma być udzielona, w przypadku dofinansowania prac przy zabytku wpisanym do rejestru, które zostaną przeprowadzone.

Kolejnej dotacji celowej na prace konserwatorskie lub restauratorskie przy tym samym zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa albo prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy tym samym zabytku wpisanym do rejestru, obejmującej prace lub roboty, na które poprzednio udzielono dotacji celowej, można udzielić, w przypadku gdy prace lub roboty podlegające dofinansowaniu kolejną dotacją zostały albo zostaną przeprowadzone nie wcześniej niż po upływie 10 lat od końca roku, w którym udzielono poprzedniej dotacji.

Rozporządzenie obowiązuje od 2 września 2017 r.