W Dz.U. z 2 sierpnia 2017 r. pod poz. 1475 opublikowano Ustawę z 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw (dalej: ustawa).

Ustawa ta zmienia m.in. przepisy Ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (dalej: ustawa o finansach publicznych), co prowadzi do likwidacji dodatkowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Ustawa w art. 11 pkt 2 uchyla w art. 39 ustawy o finansach publicznych dwa przepisy:

  • ust. 2, który zobowiązuje jednostki sektora finansów publicznych do stosowania dodatkowej klasyfikacji określającej kody wydatków strukturalnych oraz
  • ust. 4 pkt 2, który stanowił dla Ministra Finansów podstawę prawną do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych.

Oznacza to, że nie obowiązują już przepisy dotyczące stosowania dodatkowej klasyfikacji określającej kody wydatków strukturalnych, jak i podstawa prawna obowiązywania rozporządzenia w sprawie klasyfikacji wydatków strukturalnych.

A zatem instytucje kultury nie będą już sporządzały sprawozdań Rb-WSa i Rb-WSb.

Nowe przepisy obowiązują od 2 września 2017 r.