W Dz.U. z 11 sierpnia 2017 r. pod poz. 1529 opublikowano Ustawę z 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości.

Ustawa określa zasady:

  • utworzenia i funkcjonowania Krajowego Zasobu Nieruchomości (KZN);
  • kwalifikowania i przekazywania nieruchomości, w tym nieruchomości budynkowych i lokalowych, do KZN (stanowiących własność Skarbu Państwa lub które są przedmiotem użytkowania wieczystego Skarbu Państwa);
  • gospodarowania nieruchomościami wchodzącymi w skład KZN, a także mieszkaniami na wynajem.

Mienie Skarbu Państwa przejęte w trybie ustawy o KZN tworzy Zasób Nieruchomości. Tworzą go również nieruchomości nabyte na rzecz Skarbu Państwa przez KZN, czyli państwową osobę prawną, która gospodaruje Zasobem.

Ustawa obowiązuje od 11 września 2017 r.