W Dz.U. z 23 sierpnia 2017 r. pod poz. 1566 opublikowano Ustawę z 20 lipca 2017 r. — Prawo wodne.

Ustawa reguluje:

  • gospodarowanie wodami zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, w szczególności kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, korzystanie z wód oraz zarządzanie zasobami wodnymi;
  • sprawy własności wód oraz gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami jako mieniem Skarbu Państwa.

Przepisy ustawy mają zastosowanie do:

  • wód śródlądowych oraz morskich wód wewnętrznych;
  • wód morza terytorialnego w zakresie planowania w gospodarowaniu wodami, ochrony przed zanieczyszczeniem ze źródeł lądowych oraz ochrony przed powodzią, a w pozostałym zakresie — w przypadkach określonych w ustawie;
  • wyłącznej strefy ekonomicznej Rzeczypospolitej Polskiej.

Większość przepisów ustawy wejdzie w życie 1 stycznia 2018 r.