W Dz.U. z 5 września 2017 r. opublikowano dwa Rozporządzenia MKiDN z 16 sierpnia 2017 r. w sprawie pozwoleń na czasowy wywóz za granicę:

 • muzealiów, które nie stanowią zabytków oraz są wpisane do inwentarza muzealiów w muzeach będących instytucjami kultury (poz. 1693);
 • materiałów bibliotecznych wchodzących w skład narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowiących zabytków (poz. 1695).

Obydwa rozporządzenia obowiązują od 6 września 2017 r.

Rozporządzenia określają zakres danych, które zawierają wnioski

Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz za granicę

Muzealium, które nie stanowi zabytku oraz jest wpisane do inwentarza muzealiów w muzeum będącym instytucją kultury.

Wniosek ten zawiera:

 1. nazwę, siedzibę i adres muzeum będącego wnioskodawcą;
 2. określenie muzealium, ze wskazaniem autora, o ile to możliwe, oraz opisem umożliwiającym identyfikację tego muzealium, w szczególności wskazującym jego cechy szczególne, takie jak oznakowania, sygnatury, uszkodzenia;
 3. wskazanie kraju, do którego muzealium ma być wywiezione;
 4. planowaną datę przywozu muzealium na terytorium RP;
 5. wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;
 6. uzasadnienie wniosku.

Materiału bibliotecznego wchodzącego w skład narodowego zasobu bibliotecznego i niestanowiącego zabytku w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Chodzi o zabytek rozumiany m.in. jako rzecz ruchomą, jej część lub zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną, artystyczną lub naukową.

Wniosek o wydanie takiego pozwolenia zawiera:

 • nazwę, siedzibę i adres biblioteki będącej wnioskodawcą;
 • określenie materiału bibliotecznego wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację;
 • wskazanie kraju, do którego taki materiał biblioteczny ma być wywieziony;
 • planowaną datę przywozu materiału bibliotecznego na terytorium RP;
 • wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;
 • uzasadnienie wniosku.

Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz za granicę

Muzealium

Wniosek ten zawiera:

 • nazwę, siedzibę i adres muzeum będącego wnioskodawcą;
 • określenie muzealium ze wskazaniem autora, o ile to możliwe, oraz opisem umożliwiającym identyfikację tego muzealium, w szczególności wskazującym jego cechy szczególne, takie jak oznakowania, sygnatury, uszkodzenia;
 • wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;
 • uzasadnienie wniosku.

Materiału bibliotecznego

Wniosek zawiera:

 • nazwę, siedzibę i adres biblioteki będącej wnioskodawcą;
 • określenie materiału bibliotecznego wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację;
 • wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;
 • uzasadnienie wniosku.

Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz za granicę

Muzealium

Wniosek ten zawiera:

 • nazwę, siedzibę i adres muzeum będącego wnioskodawcą;
 • wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;
 • wskazanie imion i nazwisk przynajmniej 2 osób uprawnionych do podpisania wykazu wywożonych muzealiów dołączanego do pozwolenia;
 • uzasadnienie wniosku.

Materiałów bibliotecznych

Wniosek taki zawiera:

 • nazwę, siedzibę i adres biblioteki będącej wnioskodawcą;
 • wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;
 • wskazanie imion i nazwisk przynajmniej 2 osób uprawnionych do podpisania wykazu wywożonych materiałów bibliotecznych dołączanego do pozwolenia;
 • uzasadnienie wniosku.

Załączniki

Wzory wymienionych wyżej pozwoleń określają odpowiednio załączniki nr 1–3 do rozporządzenia.

Do dwóch pierwszych wniosków dotyczących muzealiów dołącza się:

 • fotografie muzealium;
 • oświadczenie wnioskodawcy, że muzealium jest wpisane do inwentarza muzealiów;
 • odpis z księgi rejestrowej instytucji kultury.

Do dwóch pierwszych wniosków dotyczących materiałów bibliotecznych dołącza się:

 • 2 kolorowe fotografie materiału bibliotecznego będącego dokumentem graficznym, wykonane na jednolitym tle, w dobrej ostrości i w formacie co najmniej 9 × 13 cm, o rozdzielczości co najmniej 300 dpi, pozwalające na identyfikację tego materiału bibliotecznego (fotografie takie dołącza się w postaci papierowej lub elektronicznej; nie dołącza się ich w przypadku, gdy materiał biblioteczny jest publikacją wydaną w nakładzie większym niż 99 egzemplarzy);
 • oświadczenie wnioskodawcy, że materiał biblioteczny nie jest objęty zajęciem w trybie przepisów o egzekucji sądowej lub o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dokument ten dołącza się w postaci papierowej).