W Dz.U. z 27 września 2017 r. pod poz. 1793 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych.

Rozporządzenie określa podstawy programowe kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego, objętych klasyfikacją szkolnictwa zawodowego, stanowiącą załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 13 marca 2017 r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2017 r. poz. 622), w publicznych szkołach artystycznych:

  • aktor cyrkowy (symbol cyfrowy 343502),
  • aktor scen muzycznych (symbol cyfrowy 343601),
  • muzyk (symbol cyfrowy 343602),
  • plastyk (symbol cyfrowy 343204),
  • tancerz (symbol cyfrowy 343701).

Efekty kształcenia wspólne dla tych zawodów określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, natomiast podstawy programowe, o których mowa wyżej, określają załączniki nr 2–6.

Rozporządzenie obowiązuje od 28 września 2017 r.