W Dz.U. z 6 października 2017 r. pod poz. 1862 opublikowano Rozporządzenie KRRiTV z 28 września 2017 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów.

Zgodnie z rozporządzeniem, nadawca:

  • utrwala i przechowuje w postaci plików cyfrowych audycje, reklamy i inne przekazy rozpowszechnione w programie radiowym lub telewizyjnym w całości i bez zmian, zachowując dobrą jakość zapisu gwarantującą pełną zrozumiałość dźwięku i czytelność obrazu;
  • ma obowiązek zapewnić ochronę utrwalonych materiałów, a w szczególności zabezpieczyć je przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem lub utratą;
  • przechowuje utrwalone materiały w taki sposób, aby mógł je przedstawić na żądanie Przewodniczącego KRRiTV, w ciągu 7 dni od dnia: doręczenia takiego żądania lub złożenia pisemnego wniosku przez osobę, która twierdzi, że treść audycji, reklamy lub innego przekazu narusza jej prawa;
  • przechowuje materiały wraz z opisem zawierającym następujące informacje: termin rozpowszechnienia materiałów utrwalonych na nośniku (rok, miesiąc, dzień, godzina rozpoczęcia i zakończenia emisji) oraz łączny czas trwania utrwalonych materiałów, tytuły audycji utrwalonych na nośniku oraz odpowiednie oznaczenie reklam i innych przekazów, a także wskazanie standardu oraz formatu zapisu;
  • umieszcza w materiałach informację o rzeczywistym czasie emisji programu telewizyjnego.

Utraciło moc Rozporządzenie KRRiTV z 6 lipca 2000 r. w sprawie sposobów utrwalania i przechowywania przez nadawców audycji, reklam i innych przekazów (Dz.U. poz. 786).

Rozporządzenie obowiązuje od 21 października 2017 r.