W Dz.U. 28 września 2017 r. pod poz. 1800 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 26 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020.

Zgodnie z § 14 ust. 3 Rozporządzenia MKiDN z 28 marca 2017 r. w sprawie udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 (Dz.U. z 2017 r. poz. 710), w przypadku pomocy publicznej nieprzekraczającej 2 mln euro maksymalną wysokość pomocy ze wszystkich źródeł można ustalić na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Przed zmianą limit ten wynosił 1 mln euro.

Do udzielania pomocy na kulturę i ochronę dziedzictwa kulturowego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014–2020, oś priorytetowa VIII. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, w sprawach objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed 29 września 2017 r. stosuje się przepisy rozporządzenia z 28 marca 2017 r. w brzmieniu nadanym rozporządzeniem nowelizującym.

Rozporządzenie obowiązuje od 29 września 2017 r.