Ogłoszono Obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polski w sprawie tekstów jednolitych aktów prawnych.

Wymieniono następujące ustawy:

 • Kodeks postępowania karnego (Dz.U. z 12 października 2017 r. poz. 1904);
 • Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 12 października 2017 r. poz. 1907);
 • o stanie wyjątkowym (Dz.U. z 17 października 2017 r. poz. 1928);
 • o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 19 października 2017 r. poz. 1937);
 • o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 19 października 2017 r. poz. 1938);
 • o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 20 października 2017 r. poz. 1952);
 • Prawo przewozowe (Dz.U. z 25 października 2017 r. poz. 1983);
 • o uznaniu za nieważne orzeczeń wydanych wobec osób represjonowanych za działalność na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego (Dz.U. z 25 października 2017 r. poz. 1987);
 • o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz.U. z 26 października 2017 r. poz. 1998);
 • o usługach płatniczych (Dz.U. z 27 października 2017 r. poz. 2003);
 • o państwowych instytucjach filmowych (Dz.U. z 27 października 2017 r. poz. 2006);
 • o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne (Dz.U. z 31 października 2017 r. poz. 2022);
 • o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2 listopada 2017 r. poz. 2030);
 • o Policji (Dz.U. z 8 listopada 2017 r. poz. 2067);
 • o finansach publicznych (Dz.U. z 10 listopada 2017 r. poz. 2077);
 • o samorządzie województwa (Dz.U. z 13 listopada 2017 r. poz. 2096);
 • Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 14 listopada 2017 r. poz. 2101);

a także rozporządzenia:

 • MKiDN w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego (Dz.U. z 19 października 2017 r. poz. 1948);
 • Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. z 19 października 2017 r. poz. 1949);
 • Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu, sekretarza powiatu, skarbnika powiatu, kierownika jednostki organizacyjnej powiatu, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu starosty (Dz.U. z 31 października 2017 r. poz. 2019),
 • Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta (Dz.U. z 31 października 2017 r. poz. 2020).