W Dz.U. z 19 października 2017 r. pod poz. 1941 opublikowano Ustawę z 15 września 2017 r. o zmianie ustawy — Kodeks wykroczeń. Zmianie uległ art. 66 § 1 Ustawy z 20 maja 1971 r. — Kodeks wykroczeń.

Wynika z niego, że kto, chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia, umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego — podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.

Ustawa obowiązuje od 19 listopada 2017 r.