W Dz.U. z 20 października 2017 r. pod poz. 1959 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 17 października 2017 r. w sprawie rodzajów szkół artystycznych, w których nie tworzy się rad rodziców.

Rad rodziców nie tworzy się więc w prowadzonych przez MKiDN oraz przez jednostki samorządu terytorialnego szkołach policealnych kształcących w zawodach artystycznych.

Rozporządzenie obowiązuje od 21 października 2017 r.