W Dz.U. z 7 listopada 2017 r. pod poz. 2058 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 30 października 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki w szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne.

Rozporządzenie stanowi m.in., że zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach — po śródrocznej klasyfikacji ucznia.

W przypadku szkoły policealnej zezwolenie na indywidualny program lub tok nauki może być udzielone po upływie co najmniej jednego semestru nauki.

Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki mogą wystąpić:

  • uczeń, a uczeń niepełnoletni — za zgodą rodziców;
  • rodzice niepełnoletniego ucznia;
  • nauczyciel prowadzący artystyczne zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek — za zgodą rodziców albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek składa się do dyrektora szkoły za pośrednictwem nauczyciela przedmiotu głównego tego ucznia.

Dyrektor szkoły:

  • po otrzymaniu wniosku o udzielenie zezwolenia na indywidualny program lub tok nauki, zasięga opinii rady pedagogicznej oraz opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  • zezwala na indywidualny program lub tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rozporządzenie obowiązuje od 8 listopada 2017 r.