W Dz.U. z 3 listopada 2017 r. pod poz. 2034 opublikowano Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 25 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania.

Do grona osób, którym przysługują świadczenia określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania dołączono także kierowników samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej (art. 2 pkt 10 Ustawy z 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi).

Rozporządzenie obowiązuje od 18 listopada 2017 r.