W Dz.U. z 29 listopada 2017 r. pod poz. 2203 opublikowano obszerną Ustawę z 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych.

Ustawa reguluje kwestie dotyczące m.in.:

  • źródła finansowania zadań oświatowych;
  • zakresu pomocy rzeczowej udzielanej szkołom i placówkom oświatowym przez samorządy;
  • zwolnień od podatków lokalnych, którym podlegają szkoły i placówki oświatowe.

Ustawa obowiązuje w większości od 1 stycznia 2018 r.