W Dz.U. z 28 listopada 2017 r. pod poz. 2184 opublikowano Ustawę z 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Ustawa określa cele i źródła finansowania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (dalej: OSE), operatora OSE oraz jego zadania.

OSE jest publiczną siecią telekomunikacyjną służącą świadczeniu publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych szkole w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (dalej: Prawo oświatowe), z wyjątkiem szkół dla dorosłych.

OSE działa w celu:

  • umożliwienia szkole szerokopasmowego dostępu do Internetu;
  • podnoszenia poziomu kompetencji cyfrowych uczniów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 Prawa oświatowego, i nauczycieli w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli;
  • umożliwienia wspomagania procesu kształcenia w szkole.

Ustawa obowiązuje od 13 grudnia 2017 r.