W Dz.U. z 29 listopada 2017 r. pod poz. 2199 opublikowano Rozporządzenie MKiDN z 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Z rozporządzenia wynika m.in., że:

  • w publicznych szkołach artystycznych oraz w publicznych placówkach artystycznych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września, a kończą w najbliższy piątek po dniu 20 czerwca. Jeżeli pierwszy dzień września wypada w piątek albo sobotę, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w najbliższy poniedziałek po dniu 1 września;
  • w klasach programowo najwyższych ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w środę bezpośrednio poprzedzającą zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
  • w klasach programowo najwyższych ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, liceów sztuk plastycznych, ogólnokształcących szkół baletowych, szkół muzycznych II stopnia, szkół sztuki tańca i szkół sztuki cyrkowej zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się na 7 dni przed rozpoczęciem egzaminów dyplomowych, z tym że po przeprowadzeniu klasyfikacji końcowej mogą być organizowane zajęcia z przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu dyplomowego;
  • w szkołach policealnych zajęcia dydaktyczno-wychowawcze kończą się w terminie umożliwiającym przeprowadzenie egzaminów dyplomowych.

Rozporządzenie obowiązuje od 30 listopada 2017 r.