W Dz.U. z 27 listopada 2017 r. pod poz. 2180 opublikowano Ustawę z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza nowy organ regulacyjny, którym jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Do jego zadań należy m.in. opiniowanie regulaminów dostarczania wody i odprowadzania ścieków, a także zatwierdzanie taryf i wymierzanie kar. W celu wykonywania swoich ustawowych zadań organ regulacyjny może wzywać m.in. odbiorcę usług w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 7 dni, do przekazania informacji lub dokumentów niezbędnych do wykonywania tych zadań.

Natomiast w sprawach spornych dotyczących:

  • odmowy zawarcia umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo–kanalizacyjne,
  • odcięcia dostawy wody lub zamknięcia przyłącza kanalizacyjnego, lub odmowy przyłączenia do sieci nieruchomości osobie ubiegającej się o przyłączenie nieruchomości do sieci

– na wniosek strony rozstrzyga organ regulacyjny w drodze decyzji.

Od decyzji służy odwołanie do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu ochrony konkurencji i konsumentów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Ustawa obowiązuje od 12 grudnia 2017 r.