W Dz.U. z 21 listopada 2017 r. pod poz. 2141 opublikowano Ustawę z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Organy podatkowe właściwe w sprawach podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego mają nowy obowiązek, który polega na sporządzaniu co roku — począwszy od 2018 r. — sprawozdania podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego (dodany art. 7b Ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych).

Sprawozdanie ma zawierać informacje o:

  • wysokości stawek podatku od nieruchomości, średniej cenie skupu żyta i średniej cenie sprzedaży drewna określonych uchwałą rady gminy i przyjmowanych dla potrzeb wymiaru odpowiednio podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na terenie gminy w danym roku podatkowym;
  • podstawach opodatkowania podatkiem od nieruchomości, podatkiem rolnym i podatkiem leśnym;
  • podstawach opodatkowania zwolnionych od podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego na mocy uchwał rad gmin.

Ustawa obowiązuje od 6 grudnia 2017 r.