W Dz.U. z 24 listopada 2017 r. pod poz. 2169 opublikowano Ustawę z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa.

W Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (dalej: Ordynacja podatkowa) do art. 293 dodano § 3, zgodnie z którym przepisów określających zakres informacji objętych tajemnicą skarbową nie stosuje się do udostępnienia kontrahentowi podatnika prowadzącego działalność gospodarczą informacji o:

  • niezłożeniu lub złożeniu przez podatnika deklaracji lub innego dokumentu, do których złożenia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • nieujęciu lub ujęciu przez podatnika w złożonej deklaracji lub złożonym innym dokumencie zdarzeń, do których ujęcia był obowiązany na podstawie przepisów ustaw podatkowych;
  • zaleganiu lub niezaleganiu przez podatnika w podatkach wynikających z deklaracji lub innych dokumentów składanych na podstawie ustaw podatkowych.

Zmiana ta może mieć znaczenie dla instytucji kultury, które współpracują z przedsiębiorcami. Dodatkowo, organ podatkowy, na wniosek kontrahenta podatnika prowadzącego działalność gospodarczą, wyda zaświadczenie w zakresie wspomnianych informacji. W przypadku gdy wniosek dotyczy deklaracji lub innego dokumentu, których termin złożenia nie upłynął, a podatnik nie złożył takiej deklaracji lub innego dokumentu, organ podatkowy odmawia jednak wydania zaświadczenia (art. 306ia Ordynacji podatkowej). A zatem, instytucja kultury będzie mogła złożyć taki wniosek, jeśli ma wątpliwości co do rzetelności kontrahenta.

Ustawa obowiązuje od 25 grudnia 2017 r.